Skip to content

Algemene Voorwaarden

Behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk voorafgaand aanvaard door de fotograaf, zijn huidige voorwaarden van toepassing op de betrekkingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever en hebben huidige voorwaarden voorrang op alle andere voorwaarden van de opdrachtgever.

Fotos en videos gemaakt door MaxMedia New Media Services kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op de momenteel en in de toekomst bekende media, inclusief het internet, en voor alle doeleinden van de Fotograaf, inclusief het portfolio, studiovoorbeelden, zelfpromotie, deelname aan fotowedstrijden of tentoonstellingen. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via email.

Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. Bij annulatie van de sessie kan dit voorschot gebruikt worden voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. In geval van laattijdige annulatie van een sessie rekenen we bovenop het voorschot kosten aan omdat we de vrijgehouden plek dan niet meer ingevuld krijgen. Voor portretsessies is dit 50€ voor anulatie tot en met de avond voordien, 100€ voor annulatie op de dag van de sessie zelf.

Wanneer je jouw voorschot online betaald hebt kan je binnen de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen een volledige terugbetaling vragen door een email te sturen naar hello@boudoirstudio.be met jouw naam, adres, betaalde bedrag en de vraag om terugbetaling.

De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan..

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

De fotograaf kan zelf beslissen of een fotosessie onder het TFP/TFCD statuut valt. Ook indien de wederpartij voorafgaand een offerte ontvangen heeft. Time for CD(TFCD) of Time for pictures (TFP) is een overeenkomts tussen de fotograaf en de wederpartij waarbij de wederpartij tijd investeert om te poseren en daarna foto’s krijgt van de fotograaf, zonder vergoeding. De fotograaf kan dit beslissen indien hij de resultaten van die aard vind dat zij als portfolio aanvulling kunnen dienen. In dit geval zal de fotograaf géén factuur opmaken.

De foto’s worden pas bewerkt en de gallerij met foto’s wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

Een fotosessie van MaxMedia New Media Services is een artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Een licentie voor gebruiksrecht is inbegrepen in de geadverteerde prijs, de foto’s blijven echter eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden.

Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse schriftelijke toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst.

De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken, de geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang het soort shoot en de gekozen opties, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.

De foto’s worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s zijn niet mogelijk, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto’s betreft.

In de prijs is een gallerij met alle foto’s in klein formaat inbegrepen. Deze foto’s zijn voorzien van een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. Foto’s in hoge resolutie zonder watermerk kunnen apart gekocht worden. Deze foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s met watermerk mogen hiervoor gebruikt worden.

Bestellingen kunnen enkel worden gemaakt via webshop. De bestelling is bindend, bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden aanvaard na volledige betaling.

Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestaties van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen 8 dagen na de uitvoering of factuurdatum, na het verlopen van deze termijn wordt geen protest meer aanvaard. Poststukken worden geadresseerd aan:

MaxMedia New Media Services
Vleeshouwersstraat 37
9112 Sinaai
België

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing van deze voorwaarden en/of de uitvoering van de ontwikkelingsdienst, zijn uitsluitend de rechtbanken van Sint-Niklaas bevoegd.